Katuste uudiskiri Monier 1-2014

Katuse ohutusjuhend EETL KT 1-2013 (Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit) on ilmunud!

Katuse ohutusjuhendi on koostanud Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit koostöös Tööinspektsiooni ning Monier OÜ-ga katuse hooldus- ja remonditööde ohutusnõuete tõlgendamise hõlbustamiseks. Kirjeldatakse katusetööde erinevaid aspekte – kuidas katusele minna, kuidas seal liikuda ja kuidas töökohal katusetöid teha. Nõudeid, mida tuleb täita, on kirjeldatud kindlas kõneviisis ja nõudeid, mida soovitatakse täita, on toodud tingivas kõneviisis.

Ohutusjuhendi sihtgrupp: kõik katuse kavandamise, ehitamise, hooldamise ja kontrollimisega kokkupuutuvad isikud; nii hoonete omanikud kui projekteerijad, ehitajad, tootjad, järelevalvajad ja hooldajad

Ehitusseaduse §3 kohaselt peab ehitis olema ohutu, samuti peab §48 kohaselt ehitusettevõtja tagama ehitamise ohutuse. Ehitustoodete direktiivi 89/106/EMÜ kohaselt „liikmesriigid vastutavad, et kõik nende territooriumil asuvad hooned ja rajatised projekteeritakse ja ehitatakse viisil, mis ei ohusta inimesi, koduloomi ega vara ja vastavad kõikidele teistele üldise heaolu põhitingimustele”. Hoone hooldus- ja remonditööde, nagu hoone konstruktsioonidegi ohutuse eest vastutab hoone omanik.

Käesoleva juhendi eesmärk on anda juhiseid katuste hooldus- ja remonditööde ohutuks läbiviimiseks ning anda teavet, millele tuleb tähelepanu pöörata katuste kavandamise ja ehitamise ajal, et tagada hilisem ohutus katuse hooldus- ja remonditöödel.

Katuse ohutusjuhendi saab endale alla laadida siit